ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ล้อมคอกธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

นักข่าวรายงานว่า ที่ทำการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น วิธีการในการห้ามผู้ประกอบกิจการสินทรัพย์ดิจิทัล ให้บริการหรือส่งเสริมการให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ที่มีการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝากรวมทั้งการให้กู้ยืม (deposit taking & lending) เพื่อคุ้มครองผู้ซื้อขายรวมทั้งพลเมืองจากการเสี่ยงทางธุรกิจของผู้ให้บริการธุรกรรม รวมทั้งเพื่อช่วยลดปัญหาที่อาจเป็นเพราะเนื่องจากการเข้าใจผิดว่า เป็นบริการที่มีการควบคุมดูแลจากหน่วยงานควบคุม กระทั่งอาจส่งผลให้เกิดความย่ำแย่ของประชาชน

เนื่องมาจากยังไม่มีการควบคุมดูแลทั้งในและต่างประเทศ และปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการในต่างประเทศหลายรายที่เจอปัญหาด้านสภาพคล่องจนต้องหยุดให้บริการรวมทั้งมีการระงับการถอนสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้า คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

สินทรัพย์ดิจิทัล

ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการสำหรับการควบคุมดูแล โดยมีประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้

1.ห้ามผู้ประกอบกิจการสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็นำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากไปให้กู้ยืมเงินหรือลงทุนแล้วก็จ่ายผลตอบแทนแก่ผู้ฝาก

2. ห้ามผู้ประกอบกิจการสินทรัพย์ดิจิทัล รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลโดยจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ฝาก ถึงแม้ว่าผลตอบแทนดังกล่าวข้างต้นมิได้มาจากการนำสินทรัพย์ดิจิทัลที่รับฝากหาผลประโยชน์ (ได้แก่ อาจมาจากงบประมาณช่วยเหลือการขายของบริษัทหรือบริษัทในกรุ๊ป ฯลฯ) ก็ตาม เว้นแต่มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือวิธีขายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศระบุ

3.ห้ามทำการโฆษณาหรือเชิญบุคคลทั่วไปหรือทำการอื่นใดที่มีลักษณะเป็นการเกื้อหนุนการให้บริการ deposit taking & lending ของผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น อาทิเช่น เป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถใช้บริการผู้ให้บริการ deposit taking & lending ในต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันของผู้ประกอบกิจการได้ ฯลฯ

นอกจากนี้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ยังได้เปิดรับฟังความคิดเห็นวิธีการ เกี่ยวกับการปรับปรุงการเปิดเผยความเสี่ยงจากการค้าขายคริปโตเคอร์เรนซีรวมทั้งการกำหนดค่าการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลต่อธุรกรรมอย่างน้อย 5,000 บาท เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การลงทุนรวมทั้งการจัดการความเสี่ยงจากการลงทุน รวมทั้งสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งได้ข้อมูลประกอบกิจการตัดสินใจอย่างเพียงพอ